جواب تمرین قرآن نهم|درس یازدهم|آموزش مفاهیم صفحه106

جلسه اول از درس یازدهم

آموزش مفاهیم صفحه106

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

زندگی،از چه،قرار ندادیم

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

عم(عن+ـما)

کلا

ثم

لم نجعل

مهاد

ازواج

ثبات

معاش

از چه

هرگز چنین نیست

سپس،باز هم

قرار ندادیم

محل آرامش و استراحت

گونه ها وشکل ها(ی مختلف)،جمع زوج

آسایش و آرامش

کسب و کار،زندگی

فعالیت دوم

1-النبا العظیم:خبر بزرگ

2-کلا سیعلمون:هرگز چنین نیست،خواهند دانست

3-الم نجعل الارض:آیا قرارندادیم زمین را

4-خلقنکم:آفریدیم شما را

5-سنکتب ما قالوا:خواهیم نوشت آنچه را گفتند

6-فسوف تعلمون:پس خواهید دانست

7-سیجعل الله بعد عسر یسرا:قرار خواهد داد خدا بعد از هر سختی آسانی

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!