جواب تمرین قرآن نهم|درس یازدهم|آموزش مفاهیم صفحه109

جلسه دوم از درس یازدهم

آموزش مفاهیم صفحه109

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید

خلق شد،چگونه،می بینند،گسترده شد،شتر

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

ینظرون

ابل

کیف

خلقت

رفعت

نصبت

سطحت

می بینند،دقت می کنند

شتر

چگونه

خلق شد

برافراشته شد

برپا شد

گسترده شد،هموار شد

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-افلا ینظرون:پس آیا دقت نمی کنند(نمی بینند)

2-الی الابل:به شتر

3-کیف خلقت:چگونه آفریده شد

4-و الی السماء:و به آسمان

5-کیف رفعت:چگونه برافراشته شد

6-و الی الجبال:و به کوه ها

7-کیف نصبت:چگونه برپا شدند

8-و الی الارض:و به زمین 

9-کیف سطحت:چگونه هموار(گسترده) شد

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!