جواب تمرین قرآن نهم|درس یازدهم|انس با قرآن در خانه صفحه107

صفحه107

انس با قرآن در خانه

ب)آیات اول تا یازدهم و آیه آخر سوره نبا را ترجمه کنید.

1-عم یتساءلون:از چه از یکدیگر می پرسند؟

2-عن النبا العظیم:از خبری بزرگ

3-الذی هم فیه مختلفون:که آنها در آن اختلاف دارند.

4-کلا سیعلمون:هرگز چنین نیست،خواهند دانست

5-ثم کلا سیعلمون:باز هم هرگز چنین نیست،خواهند دانست

6-الم نجعل الارض مهدا:آیا قرارندادیم زمین را محل آرامش و استراحت

7-و الجبال اوتادا:و کوه ها را وسیله استقرار و پابرجایی(زمین)

8-و خلقنکم ازواجا:و آفریدیم شما را در گونه ها و شکل های مختلف

9-و جعلنا نومکم سباتا:و قرار دادیم خواب شما را برای آرامش

10-و جعلنا الیل لباسا:و قرار دادیم شب را پوششی

11-و جعلنا النهار معاشا:و قرار دادیم روز را برای کسب و کار

ج)از صفحه581 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و معنای هریک را همراه آن بنویسید.

فجعلنه:پس قرار دادیم او را

احیاء و امواتا:زندگان و مردگان

هذا یوم لاینطقون:این روزی است(که در آن)سخن نمی گویند

د)راز جاودانگی شعر و ادب فارسی از آن روست که ترجمان زیبا و لطیف بسیاری از معارف حکیمانه قرآن کریم است. سعدی شاعر بزرگ ایرانی چنین گفته است:

پرهیزکار باش که دادار آسمان               فردوس جای مردم پرهیزکار کرد

به نظر شما کدام آیات صفحه 584 قرآن کریم الهامبخش این شعر سعدی است؟

متن:و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی فان الجنة هی المأوا

ترجمه:و اما کسی که از مقام و منزلت مالک و صاحب اختیارش ترسیده و نفس خود را از هوی و هوس باز داشته باشد جایگاه وی فقط بهشت خواهد بود.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!