جواب تمرین قرآن هشتم|درس اول|آموزش مفاهیم صفحه13

جلسه اول از درس اول

آموزش مفاهیم صفحه13

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

زکات،فروتن،انجام دهنده،بیهوده

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

افـلَـح

خاشـع

 لَـغـو

معـرض

زکاة

فاعل

رستگار شد(شدند)

فروتن،متواضع

بیهوده،سخن و کار بیهوده 

روی گردان

زکات

انجم دهنده

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!