جواب تمرین قرآن هشتم|درس اول|انس با قرآن صفحه 15

صفحه 15

انس با قرآن

ب) ترجمه آیات 1 تا 5 سوره مؤمنون را کامل کنید. خوب است این آیات را حفظ کنیم و همیشه در زندگی به آنها توجه داشته،تا رستگار شویم. 

1-قد افلح المؤمنون: قطعا مؤمنان رستگار شدند

2-الذین هم فی صلاتهم خشعون: کسانی که در نمازشان فروتن و متواضع هستند

3-و الذین هم عن اللغو معرضون: و کسانی که از کار و سخن بیهوده روی گردان هستند

4-و الذین هم للزکوة فعلون: و کسانی که زکات می دهند

5-و الذین هم لفروجهم حفظون: و کسانی که پاک دامن هستند

ج)از صفحه349قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

قالوا ربنا:گفتند پروردگارا

ربنا اخرجنا منها: پروردگارا ما را از اینجا بیرون آر

فاغفر لنا: پس ما را بیامرز

د)در صفحه349 قرآن کریم دو عبارت بسیار شبیه به هم آمده است که از دعاهای قرآنی هستند.یکی از آنها را نوشته و معنا کنید.سعی کنید این دعای زیبای قرآنی را حفظ کرده و در قنوت نماز بخوانید.

متن:و قل رب اغفر و ارحم و انت خیر الراحمین

ترجمه:و بگو:پروردگارا بیامرز و ببخش(رحم کن) که تو بهترین مهربانانی

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!