جواب تمرین قرآن هشتم|درس اول|صفحه14

صفحه14

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید.

1-قد افلح المؤمنون: قطعا مؤمنان رستگار شدند 

2-فی صلاتهم: در نمازشان

3-عن اللغو: از سخن و کار بیهوده

4-للزکوة: برای زکات

تمرین)این دو عبارت را معنا کنید

1-عن اللغو معرضون

از کار و سخن بیهوده روی گردان هستند

2-والذین هم محسنون

و کسانی که آنها نیکوکار هستند

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!