جواب تمرین قرآن هشتم|درس اول|صفحه18

صفحه18

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این دو آیه شریفه از سوره نور را کامل کنید.

1-الم تر ان الله یسبح له من فی السموت و الارض

آیا ندیدی که خدا را تسبیح می کند هر کس که در آسمان ها و زمین است؛

2-و الطیر صفت:و نیز پرندگان درحالی که در آسمان پرواز می کنند.

3-کل قد علم صلاته و تسبیحه: همه این موجودات راه نیایش و تسبیح خود را می دانند. 

4-و الله علیم بما یفعلون

و خداوند دانا است به آنچه انجام می دهند

5-ولله ملک السموت و الارض و الی الله المصیر

و فرمانروایی آسمان ها و زمین برای خدا است و بازگشت به سوی خدا است.

ج)از صفحه353قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

فان لم تجدوا:و اگر نیافتید

لیس علیکم جناح:گناهی بر شما نیست

د)در صفحه 353 قرآن کریم خداوند به مردان و زنان مؤمن درباره عفاف و حجاب دستوراتی داده است.آنها را بیابید و یکی را همراه با ترجمه بنویسید.

متن:و قل للمؤمنت یغضضن من ابصارهن

ترجمه:و به زنان مؤمن بگو دیدگان خود را(در مواجهه با نامحرم) پایین بیفکنند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!