جواب تمرین قرآن هشتم|درس دهم|آموزش مفاهیم صفحه90

جلسه اول از درس دهم

آموزش مفاهیم صفحه90

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

عبادت می کنم،راه یافتگان،شهر،تبعیت کنید،پدید آورد،مرد

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

مدینة

رجل

اتبعوا

یسئل

مهتدون

اعبد

فطر

ترجعون

شهر

مرد

تبعیت کنید،پیروی کنید

درخواست می کند

هدایت شدگان،راه یافتگان

عبادت می کنم

پدید آورد

بازگردانده می شوید

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-قال یقوم:گفت ای قوم من

2-اتبعوا المرسلین:پیروی کنید از پیامبران

3-لا یسئلکم اجرا:درخواست نمی کند از شما پاداشی

4-و هم مهتدون:و آنها هدایت شدگان هستند

5-و جاء اهل المدینة:و آمدند اهل شهر

6-قل الله اعبد:بگو خدا را عبادت می کنم

7-فطرت الله:فطرت الهی

8-التی فطر الناس علیها: که پدید آورد مردمرا بر آن

9-ثم الی ربکم ترجعون:سپس به سوی خدا بازگردانده می شوید

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!