جواب تمرین قرآن هشتم|درس دهم|آموزش مفاهیم صفحه93

جلسه دوم از درس دهم

آموزش مفاهیم صفحه93

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

بشارت دادیم،درود،جزا می دهیم،برکت دادیم

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

سلام

بشرنا

بارکنا

نجزی

هما،هما

سلام،درود

بشارت دادیم

برکت دادیم

جزا می دهیم،پاداش می دهیم

آن دو

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-سلم علی ابراهیم:سلام و درود بر ابراهیم

2-نجزی المحسنین:پاداش می دهیم نیکوکاران را

3-عبادنا المومنین:بندگان مومن ما

4-و بشرنه باسحاق: بشارت دادیم او را به اسحاق

5-نبیا من الصلحین:پیامبری از شایستگان

6-و من ذریتهما:و از فرزندان آن دو

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!