جواب تمرین قرآن هشتم|درس دهم|انس با قرآن در خانه صفحه91

صفحه91

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این آیات از سوره مبارکه یس را کامل کنید.

1-و جاء من اقصا المدینة رجل یسعی:و آمد از دورترین نقطه شهر مردی شتابان

2-قال یقوم اتبعوا المرسلین:گفت ای قوم من از پیامبران پیروی کنید

3-اتبعوا من لا یسئلکم اجرا:پیروی کنید از کسی که از شما پاداشی نمی خواهد

4-و هم مهتدون:و آنها هدایت شدگان هستند

5-و ما لی لااعبد الذی فطرنی: و چرا من عبادت نکنم کسی  را که پدید آورد مرا ؟!

6-و الیه ترجعون:و به سوی او بازگردانده می شوید

ج)از صفحه444قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید.

عدو مبین:دشمنی آشکار

صراظ مستقیم:راه راست

افلا یعقلون:آیا اندیشه و تعقل نمی کنید؟

د)در صفحه444 قرآن کریم،خداوند یادآوری می کند که ای فرزندان آدم مگر من با شما عهد نبستم که شیطان را عبادت و اطاعت نکنید و مرا عبادت کنید که راه راست و درست همین است. این دو آیه را یافته و حداقل یکی از آنها را همراه با معنا بنویسید.

متن:ا لم اعهد الیکم یبنی الادم ان لا تعبدوا الشیطن انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم

ترجمه:ای فرزندان آدم مگر به شما سفارش نکردم که بردگی شیطان را نکنید؟ که او دشمنی آشکار برای شماست و اینکه مرا بپرستید که این راهی راست است

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!