جواب تمرین قرآن هشتم|درس دهم|انس با قرآن در خانه صفحه94

صفحه94

انس با قرآن در خانه

ب)آیات 109 تا 113 سوره صافات را ترجمه کنید.

1-سلم علی ابراهیم 

سلام و درود بر ابراهیم

2-کذلک نجزی المحسنین

این چنین پاداش می دهیم نیکوکاران را

3- انه من عبادنا المومنین

قطعا او از بندگان مومن ما است

4-و بشرنه باسحاق نبیا من الصلحین

و بشارت دادیم او را به اسحاق پیامبری از شایستگان

5-و برکنا علیه و علی اسحق

و برکت دادیم بر او و بر اسحاق

6-و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین

و از فرزندان آن دو برخی نیکوکار و برخی آشکارا به خودشان ظالم بودند

ج)از صفحه452قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

ان کنتم صدقین: اگر راست می گویید

مقام معلوم:مقام و رتبه ای مشخص

فسوف یعلمون:به زودی خواهند دانست

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!