جواب تمرین قرآن هشتم|درس دوازدهم|آموزش مفاهیم صفحه106

جلسه اول از درس دوازدهم

آموزش مفاهیم صفحه106

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

آمرزنده،قبول کننده،قبول می کند،بازگشت،فرو فرستادن،کیفر

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

تنزیل

غافر

قابل

توب،توبة

عقاب

ذو،ذا،ذی

طول

یقبل

نازل کردن،فرو فرستادن

آمرزنده

پذیرنده،قبول کننده

توبه،بازگشت

کیفر،مجازات

صاحب،دارای

نعمت فراوان

قبول می کند،می پذیرد

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-تنزیل الکتب:نازل کردن قرآن

2-من الله العزیز العلیم:از سوی خداوند عزتمند داناست

3-غافر الذنب:آمرزنده گناه

4-قابل التوب:پذیرنده توبه

5-شدید العقاب:مجازات سخت

6-ذی الطول:دارای نعمت فراوان

7-الیه المصیر:به سوی اوست بازگشت

8-یقبل التوبة:می پذیرد توبه را

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!