جواب تمرین قرآن هشتم|درس دوازدهم|آموزش مفاهیم صفحه109

جلسه دوم از درس دوازدهم

آموزش مفاهیم صفحه109

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

شکل داد ،غذاهای پاک،صورت ها،بنا

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

ادعوا

استجب

قرار

بناء

صَوَّرَ

صُوَر

طیبات

تبارک

بخوانید

(تا)پاسخ دهم

جایگاه امن

بنا،سرپناه

شکل داد

صورت ها،جمع صورت

غذاهای پاک

برقرار و پرخیر است

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-ادعونی:بخوانید مرا

2-استجب لکم:تا پاسخ دهم برایتان

3-صورکم:شکل داد شما را

4-فاحسن صورکم:پس نیکو ساخت صورت های شما را

5-و رزقکم من الطیبت:و روزی داد شما را از غذاهای پاک

6-فتبارک الله:پس برقرار و پرخیر است خدا

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!