جواب تمرین قرآن هشتم|درس دوازدهم|انس با قرآن در خانه صفحه107

صفحه107

انس با قرآن در خانه

ب)آیات 1 تا 3  سوره غافر را ترجمه کنید.

1-حم

2-تنزیل الکتب من الله العزیز العلیم

نازل کردن قرآن از سوی خداوند عزتمند داناست

3-غافر الذنب و قابل التوب

آمرزنده گناه و پذیرنده توبه

4-شدید العقاب ذی الطول

سخت کیفر کننده و دارای نعمت فراوان است

5-لا اله الا هو

نیست معبودی جز او

6-الیه المصیر

به سوی اوست بازگشت

ج)از صفحه468قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید.

لمن الملک الیوم:امروز فرمانروایی از آن کیست؟

لله الواحد القهار:برای خداوند یگانه و  بسیار مسلط

د)در صفحه468 قرآن کریم آمده است که فقط خدا را بخوانیم در حالی که دین خود را برای او خالص می کنیم؛یعنی سعی می کنیم همه کارهای خود را برای خدا و رضایت او انجام دهیم. این عبارت را یافته و همراه با معنا بنویسید.
متن:فادعوا  الله مخلصین له الدین

ترجمه:پس درحالی که عبادت خود را برای خدا خالص کرده اید او را بپرستید.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!