جواب تمرین قرآن هشتم|درس دوم|آموزش مفاهیم صفحه22

جلسه اول از درس دوم

آموزش مفاهیم صفحه22

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

قرآن،جهانیان،فرزند،همتا،فرو فرستاد

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

نزل

فرقان

یکون

عالمین

نذیر

ولد

شریک

قدر

نازل کرد،فرو فرستاد

وسیله تشخیص حق از باطل،یکی از نام های قرآن

می باشد

جهانیان،مردم

هشدار دهنده

فرزند

شریک،همتا

اندازه گیری کرد

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!