جواب تمرین قرآن هشتم|درس دوم|آموزش مفاهیم صفحه26

جلسه دوم از درس دوم

آموزش مفاهیم صفحه26

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

بشارت،آب،پوشش،قرارداد،خواب

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

9

جعل

لباس

نوم

سبات

ارسل

ریاح

بشر،بشری

ماء

طهور

قرار داد

لباس،پوشش

خواب

آرامش و استراحت

فرستاد

بادها،جمع ریح

بشارت دهنده،بشارت

آب

پاک،پاک کننده

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید.

1-و هو الذی: و او کسی است که

2-جعل لکم: قرار داد برایتان

3-الیل لباسا: شب را پوششی

4-و النوم سباتا: و خواب را (برای)آرامش و استراحت

5-و جعل النهار: و قرار داد روز را

6-ارسل الریح بشرا: بادها را بشارت دهنده فرستاد

7-و انزلنا من السماء:و فرو فرستاد از آسمان

8-ماء طهورا:آبی پاک کننده

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!