جواب تمرین قرآن هشتم|درس دوم|انس با قرآن در خانه صفحه24

صفحه24

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه دو آیه اول سوره فرقان را کامل کنید.

1-تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده:

پرخیر است کسی که نازل کرد قرآن را بر بنده اش.

2-لیکون للعالمین نذیرا

تا باشد برای جهانیان هشداردهنده ای

3-الذین له ملک السموت و الارض

کسی که برای اوست فرمانروایی آسمان ها و زمین

4-و لم یتخد ولدا و لم یکن له شریک فی الملک

و ندارد فرزندی و نیست برایش شریکی در فرمانروایی .

5-و خلق کل شیء فقدره تقدیرا

و آفرید هر چیزی را پس اندازه گیری کرد آن را به طور دقیق و کامل.

ج)از صفحه356قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

اللیل و النهار:شب و روز

لقد انزلنا:به راستی نازل کردیم

اولئک هم الظلمون:آنان خودشان ستم کاران حقیقی اند

د)در صفحه 356 قرآن کریم چند پیام کوتاه و پر معنای قرآن آمده است. در دوره ابتدایی نیز با این پیام ها آشنا شده اید.یکی از آنها را همراه با معنا بنویسید.

متن: ان الله علی کل شیء قدیر

ترجمه: قطعا خداوند بر هر کاری تواناست

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!