جواب تمرین قرآن هشتم|درس دوم|انس با قرآن در خانه صفحه27

صفحه27

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این دو آیه شریفه از سوره فرقان را کامل کنید.

1-و هو الذی جعل لکم الیل لباسا

و او کسی است که قرار داد برایتان شب را پوششی

2-و النوم سباتا:و خواب را (برای)آرامش و استراحت

3-و جعل النهار نشورا

و قرار داد روز را(برای)تلاش و زندگی.

4-و هو الذی ارسل ریح بشرا بین یدی رحمته

و او کسی است که فرستاد بادها را بشارتی ، پیش از رحمت خود(باران)

5-و انزلنا من السماء ماء طهورا

و فرو فرستادیم از آسمان آبی پاک کننده

ج)از صفحه366قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

مع الله:همراه خدا

بالحق:به درستی

یوم القیمة:روز قیامت

و کان الله غفورا رحیما:و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است

و الذین یقولون:و کسانی که می گویند

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!