جواب تمرین قرآن هشتم|درس دوم| فعالیت صفحه23

صفحه23

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید.

1-نزل الفرقان: نازل کرد قرآن را

2-علی عبده: بر بنده اش

3-للعالمین: برای جهانیان

4-شریک فی الملک: همتایی در فرمانروایی

5-کل شیء: هر چیزی

6-فقدره:پس اندازه گیری کرد آن را

فعالیت سوم

اینک ترجمه این ترکیب ها را کامل کنید.

لـِ+یعلم(می داند)=لیعلم: تا بداند

لـِ+یعلمون(می دانند)=لیعلموا:تا بدانند

لـِ+تعقلون(اندیشه می کنید)=لتعقلوا:تا اندیشه کنید

لـِ+تؤمنون(ایمان می آورید)=لتؤمنوا:تا ایمان بیاورید

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!