جواب تمرین قرآن هشتم|درس سوم|آموزش مفاهیم صفحه32

جلسه اول از درس سوم

آموزش مفاهیم صفحه32

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

نبود،آیا،رویاندیم

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

اَ

کم

انبتنا

زوج

ما

ما کان

آیا

چقدر،چه بسیار

رویاندیم

نوع،گونه

نه،نیست

نبود،نیست

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید.

1-کم انبتنا:چه بسیار رویاندیم

2-من کل زوج کریم:از هر گونه نیکو و سودمند

3-ان فی ذلک لایة:قطعا در آن نشانه ای است

4-العزیز الرحیم:عزتمندِ مهربان

تمرین

این عبارات را معنا کنید.

1-و ما کان اکثرهم: و نیستند بیشتر آنها

2-ان فی ذلک لایة:همانا در آن نشانه ای است

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!