جواب تمرین قرآن هشتم|درس سوم|آموزش مفاهیم صفحه35

جلسه دوم از درس سوم

آموزش مفاهیم صفحه35

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

پیروی کنید،پیامبر،پیامبران،مورد اعتماد،تقوا داشته باشید،تکذیب کرد

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

کذب،کذبت

مرسلین

تتقون

رسول

امین

اتقوا

اطیعوا

ام

تکذیب کرد،انکار کرد

پیامبران

تقوا پیشه می کنید،تقوا دارید

پیامبر،فرستاده

راستگو و درستکار،مورد اعتماد

تقوا پیشه کنید،تقوا داشته باشید

اطاعت کنید،پیروی کنید

اگر،نه،نیست

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!