جواب تمرین قرآن هشتم|درس سوم|انس با قرآن در خانه صفحه37

صفحه37

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این آیات شریفه از سوره شعراء را کامل کنید.

1-کذبت عاد المرسلین: انکار کردند قوم عاد پیامبران را

2-اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون:آنگاه برادرشان هود به آنها گفت:آیا تقوا پیشه نمی کنید؟

3-انی لکم رسول مبین:قطعا من برایتام پیامبری مورداعتمادم(راست گو و درستکارم)

4-فاتقوا الله و اطیعون:پس تقوای خدا را پیشه کنید و مرا اطاعت کنید

5-و ما اسئلکم علیه من اجر

و درخواست ندارم از شما بر آن(رسالت خود)هیچ پاداشی را

6-ان اجری الا علی رب العلمین

نیست پاداشم جز از طرف پروردگار جهانیان

ج)از صفحه373قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

فکذبوه:پس او را انکار کردند

فاهلکنهم:پس آنها را هلاک کردیم

اذ قال لهم:آنگاه گفت به ایشان
د)با دقت در آیات درس و نیز آیات سوره شعراء متوجه می شوید که همه پیامبران علاوه بر دستور به تقوای الهی،مردم را به موضوع مهم دیگری نیز فرمان داده اند؛ این فرمان را یافته و آیه کوتاه و پرمعنای این دو دستور را همراه با معنا بنویسید.

متن:فاتقوا الله و اطیعون

ترجمه:پس تقوای خدا را پیشه کنید و مرا اطاعت کنید

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!