جواب تمرین قرآن هشتم|درس سوم| فعالیت صفحه36

صفحه36

فعالیت دوم

الف)به محل ترجمه کلمه بعد از «اتقوا»در عبارتی مانند«اتقوا الله:تقوای خدا را پیشه کنید»توجه کنید.اینک این دو عبارت را ترجمه کنید.

1-اتقوا ربکم: تقوای پروردگارتان را پیشه کنید

2-واتقوه: و تقوای او را پیشه کنید

ب)گاهی به جای ضمیر«ی»کسره می آید؛مانند:اطیعون= اطیعونی=اطیعوا+نـ+ی:اطاعت کنید مرا.
اینک این دو عبارت زیر را ترجمه کنید.

1-فاعبدون=فاعبدونی:عبادت کنید مرا

2-واتقون=واتقونی: و تقوای مرا پیشه کنید

فعالیت سوم

معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید.

1-اذ قال لهم اخوهم هود: آنگاه که گفت به آنها برادرشان هود

2-ا لاتتقون:آیا تقوا پیشه نمی کنید؟

3-انی لکم: قطعا من برایتان

4-رسول امین: پیامبری مورد اعتماد

5-فاتقوا الله:پس تقوای خدا را پیشه کنید

6-و اطیعون:و  اطاعت کنید مرا

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!