جواب تمرین قرآن هشتم|درس ششم|آموزش مفاهیم صفحه59

جلسه اول از درس ششم

آموزش مفاهیم صفحه59

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ایمان آوردیم،بی نیاز،جهاد و تلاش می کند

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

حسب

ءامنا

جاهد

یجاهد

نفس

غنی

گمان کرد

ایمان آوردیم

جهاد و تلاش کرد

جهاد و تلاش می کند

خود،جان،جمع انفس

بی نیاز

فعالیت دوم

این ترکیب ها را مانند نمونه کامل کنید.

نفس+ه=نفسه:خودش

نفس+ها=نفسها:خودش

نفس+ک=نفسک:خودت

نفس+ی=نفسی:خودم

انفس+هم=انفسهم:خودشان

انفس+کم=انفسکم:خودتان

انفس+نا=انفسنا:خودمان

فعالیت سوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-ا حسب الناس: آیا گمان کردند مردم

2-ان یقولوا ءامنا: که بگویند ایمان آوردیم

3-و من جهد: و هر کس تلاش و جهاد کند

4-یجهد لنفسه: برای خودش جهاد و تلاش می کند

5-ان الله لغنی: همانا خداوند بی نیاز است

6-عن العلمین: از جهانیان

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!