جواب تمرین قرآن هشتم|درس ششم|آموزش مفاهیم صفحه62

جلسه دوم از درس ششم

آموزش مفاهیم صفحه62

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

دوستان،مثل،گرفت

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

مثل

اتخذوا

من دون

اولیاء

ک

اتخذ،اتخذت

لو

کانوا یعلمون

مثل،داستان

گرفتند

به جای،غیر از

سرپرستان،دوستان،جمع ولی

مانند

گرفت

اگر،ای کاش

می دانستند

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-مثل الذین:داستان کسانی که

2-اتخذوا من دون الله اولیاء:گرفتند به جای خدا سرپرستانی

3-کمثل العنکبوت:مانند داستان عنکبوت

4-اتخذت بیتا:گرفت خانه ای

5-لبیت العنکبوت: خانه عنکبوت

6-لو کانوا یعلمون:اگر می دانستند

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!