جواب تمرین قرآن هشتم|درس نهم|آموزش مفاهیم صفحه86

جلسه دوم از درس نهم

آموزش مفاهیم صفحه86

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

آفریننده،روزی می دهد،یاد کنید،تردید

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

فاطر

اذکروا

خالق

یرزق

اتخذوا

شک

پدید آورنده

یاد کنید

خالق

روزی می دهد

بگیرید

شک،تردید

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-ا فی الله شک:آیا در وجود خدا شک است؟

2-فاطر السموت و الارض:پدیدآورنده ی آسمان ها و زمین

3-یایها الناس اذکروا:ای مردم یاد کنید

4-نعمت الله علیکم:نعمت های خدا را بر شما

5-هل من خالق غیر الله:آیا هیچ آفریننده ای غیر از خدا هست؟

6-یرزقکم:روزی می دهد به شما

7-فاتخذوه:پس بگیرید آن را

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!