جواب تمرین قرآن هشتم|درس هشتم|آموزش مفاهیم صفحه75

جلسه اول از درس هشتم

آموزش مفاهیم صفحه75

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

آگاه،پیامبر،تبعیت کن،پیروی نکن

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

نبی

النبی

اتق

لاتطع

اتبع

خبیر

وکیل

پیامبر

پیامبر اکرم(ص)

تقوا پیشه کن

اطاعت نکن،پیروی نکن

تبعیت کن،پیروی کن

آگاه،باخبر

مدافع،پشتیبان

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-یایها النبی:ای پیامبر 

2-اتق الله:تقوای خدا را پیشه کن

3-و لاتطع الکفرین و المنفقین: و از کافران و دورویان پیروی نکن

4-علیما حکیما:دانای حکیم

5-و اتبع ما یوحی الیک:و پیروی کن از آنچه بر تو وحی می شود

6-و توکل علی الله:و بر خدا توکل کن

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!