جواب تمرین قرآن هشتم|درس هفتم|آموزش مفاهیم صفحه70

جلسه دوم از درس هفتم

آموزش مفاهیم صفحه70

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

اقامه می کنند،رستگاران،حکمت آموز،یقین دارند

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

تلک

حکیم

یوقیمون

یؤتون

یوقنون

مفلحون

این،آن

حکمت آموز

اقامه می کنند،بر پا می کنند

می پردازند

یقین دارند

رستگاران

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-ءایت الکتب الحکیم: آیات(نشانه های) کتاب حکمت آموز

2-هدی و رحمة للمحسنین:هدایت و رحمتی برای نیکوکاران

3-یقیمون الصلوة:بر پا می کنند(اقامه می کنند) نماز را

4-و یؤتون الزکوة:و می پردازند زکات را

5-هم یوقنون:آنها یقین دارند

6-اولئک هم المفلحون:آنها همان رستگارانند

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!