جواب تمرین قرآن هشتم|درس هفتم|آموزش مفاهیم صفحه67

جلسه اول از درس هفتم

آموزش مفاهیم صفحه67

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

زندگی،ظاهری،افراد غافل

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

لایخلف

ظاهرا

حیاة

غافلون

تخلف نمی کند،خلاف نمی کند

ظاهری

حیات،زندگی

افراد غافل،افراد بی توجه

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-وعد الله:وعده خداوند

2-لایخلف الله وعده:تخلف نمی کند خداوند از وعده اش

3-و لکن اکثر الناس: و اما بیشتر مردم

4-لایعلمون:نمی دانند

5-و هم عن الاخرة:و آنها از آخرت

6-هم غفلون:آنها افراد غافل هستند

7- و ما الله بغافل:و خداوند بی توجه و غافل نیست

8-عما تعملون:از آنچه انجام می دهید

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!