جواب تمرین قرآن هشتم|درس هشتم|آموزش مفاهیم صفحه78

جلسه دوم از درس هشتم

آموزش مفاهیم صفحه78

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

دعوت کننده،گواه،بشارت دهنده،چراغ

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

ارسلنا

شاهد

مبشر

داعی

سراج

منیر

بشر

فرستادیم

شاهد،گواه

بشارت دهنده،مژده دهنده

دعوت کننده

چراغ

روشنی بخش

بشارت بده

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-انا ارسلنک:قطعا ما فرستادیم تو را

2-شاهدا و مبشرا و نذیرا:گواه و بشارت دهنده و بیم دهنده

3-و داعیا الی الله باذنه:و دعوت کننده به سوی خداوند به دستورش

4-و سراجا منیرا:و چراغی روشنی بخش

5-و بشر المومنین:و بشارت بده مومنان را

6-فضلا کبیرا:لطف و رحمتی بزرگ

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!