جواب تمرین قرآن هشتم|درس هشتم|انس با قرآن در خانه صفحه79

صفحه79

انس با قرآن در خانه

ب)آیات45تا48 سوره احزاب را که در بزرگی و عظمت پیامبر اکرم (ص) است معنا کنید.

1-یا ایا النبی انا ارسلنک شاهدا و مبشرا و نذیرا

ای پیامبر قطعا ما تو را شاهد و بشارت دهنده و بیم دهنده ای فرستادیم

2-و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا

و دعوت کننده به سوی خداوند به دسنورش و چراغی روشنی بخش

3-و بشر المومنین بان لهم من الله فضلا کبیرا

و بشارت بده مومنان را به اینکه برایشان از سوی خدا لطف و رحمتی بزرگ است

4-و لاتطع الکفرین و المنفقین و دع اذئاهم

و اطاعت نکن از کافران و دورویان و بگذر از آزار و اذیت آنها

5-و توکل علی الله

و بر خدا توکل کن

6-و کفی بالله وکیلا

و کافی است خدا برای پشتیبان بودن

ج)از صفحه423قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

ضللا مبینا:گمراهی آشکار

و کان امر الله مفعولا:و فرمان خدا همواره اجرا می شود.

بالمومنین رحیما:به مومنان مهربان است

د)در آیه٤٠ سوره احزاب،خداوند به ما می آموزد که پیامبر بزرگ اسلام را با چه نام و صفتی بنامیم،این نام ها را شناسایی کنید و همراه با معنای آنها بنویسید.این دو صفت چه نکته مهمی را درباره پیامبر اعظم و دین اسلام روشن می سازد؟

متن:رسول الله و خاتم النبین

ترجمه:فرستاده خدا و پایان بخش سلسله پیامبران

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!