جواب تمرین قرآن هشتم|درس پنجم|آموزش مفاهیم صفحه51

جلسه اول از درس پنجم

آموزش مفاهیم صفحه51

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

امامان،وارثان،پیشوایان،قرار می دهیم،خبر

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

نتلو

نبأ

نرید

نجعل

ائمة

وارثین

تلاوت می کنیم،می خوانیم

خبر،جمع انباء

می خواهیم

قرار می دهیم

پیشوایان،امامان،جمع امام

جانشینان،وارثان

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-نتلوا علیک:می خوانیم بر تو

2-من نبا موسی و فرعون:از خبر موسی و فرعون

3-لقوم یؤمنون:برای گروهی که ایمان می آورند

4-علی الذین:بر کسانی که

5-نجعلهم ائمة:قرار می دهیم آن ها را پیشوایان

6-نجعلهم وارثین:قرار می دهیم آنها را جانشینان

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!