جواب تمرین قرآن هشتم|درس پنجم|آموزش مفاهیم صفحه54

جلسه دوم از درس پنجم

آموزش مفاهیم صفحه54

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

دوست دارد،نیکی کرد،خرابکاران،تباه

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

احسِن

کما

احسَنَ

فساد

یحب

مفسدین

نیکی کن

همانطور که

نیکی کرد،نیکو ساخت

فساد،تباهی

دوست دارد

مفسدان،خرابکاران

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-و احسن:و نیکی کن

2-کما احسن الله الیک:همانطور که نیکی کرد خدا به تو

3-ان الله:قطعا خدا

4-لا یحب المفسدین:خرابکاران را دوست ندارد

5-و الله لا یحب الفساد:و خدا دوست ندارد فساد و تباهی را

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!