جواب تمرین قرآن هشتم|درس چهارم|انس با قرآن در خانه صفحه 43

صفحه 43

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این عبارات قرآنی را از سوره نمل کامل کنید.

1-و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک

و (حضرت سلیمان) گفت: پروردگارا به من الهام کن که شکر کنم نعمتت را،

2-التی انعمت علی و علی والدی

کسی که نعمت بخشید به من و به پدر و مادرم

3-و ان اعمل صلحا ترضه

و کار خوب انجام دهم که آن کار موجب رضایت تو است؛

4-و ادخلنی برحمنک فی عبادک الصلحین

و وارد کن مرا به کمک رحمت خودت در (گروه) بندگان شایسته ات

ج)از صفحه380قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

ارجع الیهم:به سویشان بازگرد

قبل ان تقوم من مقامک:پیش از آنکه از جایت برخیزی

د)این کلام زیبا را که به نقل از حضرت سلیمان علیه السلام در صفحه380 قرآن کریم آمده است،ترجمه کنید.به نظر شما این کلام چه نکات قابل توجهی دارد؟ سعی کنید آن را حفظ کرده،در زمان مناسب آن را به کار ببرید.

هذا من فضل ربی

ترجمه:این از لطف و عنایت پروردگار من است

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!