جواب تمرین قرآن هشتم|درس یازدهم|آموزش مفاهیم صفحه99

جلسه اول از درس یازدهم

آموزش مفاهیم صفحه99

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

تبعیت نکن،راه،هوی و هوس،جانشین

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

خلیفة

احکم

لاتتبع

هوی

یضل

سبیل

خلیفه،جانشین

حکم کن،قضاوت کن

تبعیت نکن،پیروی نکن

هوی و هوس

گمراه می کند

راه،جمع سبل

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-یداوود:ای داوود

2-انا جعلنک:همانا ما قرار دادیم تو را

3-خلیفة فی الارض:جانشین در زمین

4-فاحکم بین الناس بالحق:پس قضاوت کن میان مردم به درستی

5-و لاتتبع الهوی:و از هوی و هوس پیروی نکن

6-فیضلک:پس گمراه می کند تو را

7-عن سبیل الله:از راه خدا

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!