جواب تمرین قرآن هشتم|درس یازدهم|آموزش مفاهیم صفحه102

جلسه دوم از درس یازدهم

آموزش مفاهیم صفحه102

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

سخن،عبادت می کنند،هدایت کرد،اجتناب کردند از،تبعیت می کنند

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

اجتنبوا

یعبدون

انابوا

یستمعون

قول

یتبعون

هدی

اولوا الالباب

اجتناب کردند از،دوری کردند از

عبادت می کنند

بازگشتند

گوش می دهند به

سخن،گفتار

تبعیت می کنند،پیروی می کنند

هدایت کرد

خردمندان

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-اجتنبوا الطاغوت:دوری کردند از طاغوت

2-ان یعبدوها:که عبادت کنند آن را

3-انابوا الی الله:بازگشتند به سوی خدا

4-لهم البشری:برای آنها بشارت است

5-فبشر عباد:پس بشارت ده بندگان مرا

6-یستمعون القول:گوش می دهند به سخن

7-فیتبعون احسنه:پس پیروی می کنند برترین آن را

8-هدهم الله:هدایت کرد آن ها را خدا

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!