جواب تمرین قرآن هشتم|درس یازدهم|انس با قرآن در خانه صفحه103

صفحه103

انس با قرآن در خانه

ب)آیات 17 و 18 سوره زمر را معنا کنید.

1-و الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها

و کسانی که دوری کردند از طاغوت که عبادت کنند آن را

2-و انابوا الی الله: و بازگشتند به سوی خدا

3-لهم البشری:برای آنها بشارت است

4-فبشر عباد:پس بشارت ده بندگان مرا

5-الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه

کسانی که گوش می دهند به سخن پس پیروی می کنند برترین آن را

6-اولئک الذین هدهم الله: آنان کسانی اند که هدایت کرد آن ها را خدا

7-و اولئک هم اولوا الالباب:و آینان همان خردمندانند

ج)از صفحه462قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

جزاء المحسنین:پاداش نیکوکاران

فسوف تعلمون:به زودی خواهید دانست

د)در صفحه462 قرآن کریم آمده است؛ آیا خداوند برای دفاع و حمایت از بنده اش کافی نیست؟! این کلام قدرت آفرین و امیدبخش را یافته، همراه با معنای آن بنویسید و همیشه آن را به خاطر داشته باشید!

متن:ا لیس الله بکاف عبده

ترجمه:آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست؟

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!