جواب تمرین قرآن هفتم|درس اول|صفحه 21

صفحه 21

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیه44 و آیه55 سوره یونس را کامل کنید.

1-انّ الله لایظلم النّاس شیئا

قطعا خداوند ظلم نمی کند به مردم هیچ مقدار

2-و لکنّ النّاس انفسهم یظلمون

و لیکن مردم به خودشان ظلم می کنند.

3-الا انّ لله ما فی السّموت و الارض

آگاه باشید که قطعا برای خداست آنچه که در آسمان ها و زمین است.

4-الا انّ وعد الله حقّ

آگاه باشید که قطعا وعده خدا حق است.

5- و لکنّ اکثرهم لایعلمون

و اما(لیکن) بیشترشان نمی دانند.

ج)از صفحه218 قرآن کریم دو ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.

للقَومِ الظّالِمینَ: برای گروه ستمکاران

وَ أَوحَینَا إِلی موسَی: و  به سوی موسی وحی کردیم

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!