جواب تمرین قرآن هفتم|درس اول|صفحه16

جلسه اول از درس اول قرآن هفتم

صفحه16

فعالیت اول

معنای هر کلمه را یافته و مقابل آن بنویسید.

خدا(خداوند، خدای یکتا)،نشانه ها،بخشنده،آسمان ها،ماه،به،او،روشنایی،خورشید،روز،جز،شب،زمین،کسی که،گروه، کتاب،آفرید،درستی،نام،مهربان

1-بِ:به                                                 2-اِسم:اسم،نام                                 3-اَلله:الله،خدا(خداوند،خدای یکتا)

4-اَلرَّحمن:بخشنده                                  5-رَحیم:مهربان                                   6-ءایات:آیات،نشانه ها

7-کِتاب:قرآن،کتاب                                   8-هُوَ:او                                          9-اَلَّذی:کسی که

10-شَمس:خورشید                                11-قَمَر:ماه                                        12-نور:نور،روشنایی

13-خَلَقَ:خلق کرد،آفرید                           14-اِلّا:مگر،جز                                     15-لَیل:شب

16-نَهار:روز                                          17-سَماوات:آسمان ها                         18-اَرض:زمین

19-قَوم:قوم،گروه                                   20-حَقّ:حق،درستی

فعالیت سوم

با استفاده از کلمات معنا شده و به کمک هم گروه خود،ترکیب های زیر را معنا کنید و سپس هر ترکیب و معنای آن را یک گروه،برای کلاس بخواند تا در صورت نیاز تصحیح شود.

1-بِسمِ اللهِ                                        2-اَلرَّحمنِ الرَّحیمِ                                      3-ءایاتُ الکِتبِ

به نام خدا                                         بخشنده ی مهربان                                    نشانه های قرآن

4-هُوَ الَّذی                                        5:اَلَّیلِ وَ النَّهارِ                                          6-فِی السَّمواتِ وَ الاَرضِ

او کسی است که                               شب و روز                                              در آسمان ها و زمین

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!