جواب تمرین قرآن هفتم|درس دهم|آموزش مفاهیم صفحه94

جلسه دوم از درس دهم

آموزش مفاهیم صفحه94

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید.

پدر،روشن،دانا،گمراهی

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

لقد

ءاتینا

کنا

عالم

اب،ابا،ابو،ابی

کنتم

ضلال

قطعا

بخشیدیم به،دادیم به

بودیم،هستیم

دانا

پدر،جمع ءابا

بودید،هستید

گمراهی

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-لقد ءاتینا ابراهیم: قطعا بخشیدیم به ابراهیم

2-کنا به علمین: بودیم به آن دانا

3-اذ قال لابیه: هنگامی که گفت به پدرش

4-قال لقد کنتم:گفت همانا بودید

5-انتم و ءاباؤکم: شما و پدرانتان

6-فی ضلل مبین:در تاریکی آشکار

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!