جواب تمرین قرآن هفتم|درس دوم|آموزش مفاهیم صفحه28

جلسه دوم از درس دوم

آموزش مفاهیم صفحه28

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

عبادت کنید،گفت،برادر،خدا،پاداش

ردیف کلمه معنا

1

2

3

4

5

6

7

8

اخ،اخو،اخا،اخی

قال

یا

اله

ی

اعبدوا

اجر

لاتعقلون

برادر

گفت

ای

خدا،معبود

م،ـَم

عبادت کنید

پاداش

اندیشه نمی کنید

فعالیت دوم

این ترکیب ها را معنا کنید.

1-و الی عاد

و به سوی گروه(قوم) عاد

2-اخاهم هودا

برادرشان (حضرت) هود

3-الهکم

معبودتان،خدای شما

4-اعبدوا االله

عبادت کنید خدا را

5-قال یقوم

گفت:ای قوم من

6-افلا تعقلون

پس آیا اندیشه نمی کنید؟

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!