جواب تمرین قرآن هفتم|درس دوم|صفحه 29

صفحه 29

انس با قرآن در خانه 

ب)ترجمه این عبارات قرآنی را که در صفحات بالا آمده است کامل کنید و شماره آیه مربوط را مقابل آن بنویسید.

1-انی توکلت علی الله ربی و ربکم          هود،آیه56

همانا من توکل کردم بر خدایی که پروردگار من و پروردگار شماست.

2-و الی ثمود اخاهم صلحا                    هود،آیه61       

و (فرستادیم) به سوی قوم ثمود برادر درستکارشان را

3-قال یقوم اعبدوا الله                          هود،آیه50

بگو ای قوم من عبادت کنید خدا را

4-علیه توکلت و الیه انیب                  هود،آیه88

بر او توکل کردم و به او روی می آورم

ج)از صفحه229 قرآن کریم دو ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.

قال یقوم:گفت ای قوم من

هو القوی العزیز: او قدرتمند و عزیز است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!