جواب تمرین قرآن هفتم|درس دوم|صفحه24

جلسه اول از درس دوم

صفحه24

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده،کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

همه،توانا،پروردگار،بگو،چیز

ردیف کلمه معنا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

قل

الی

جاء 

ربّ

فـ

قد

ـه

علی

ها

کلّ

شیء

قدیر

بگو

به سوی،به

آمد برای،آمد

پروردگار

پس،و

قطعا

او،ـَش،آن

بر

آن،ـَش،او

هر،همه

چیز

توانا

فعالیت دوم

این ترکیب ها را معنا کنید.

1-قل یاایها الناس

بگو ای مردم

2-قد جاءکم

قطعا آمد برای شما

3-من ربکم

از سوی پروردگارتان

4-الی الله

به سوی پروردگارتان

5-علی کل شیء

بر هر چیزی

فعالیت سوم

این ترکیب ها را مانند نمونه کامل و معنا کنید.

الی+ـه=الیه:به سوی او،به سویش

الی+ها=الیها: به سوی او،به سویش

الی+کم=الیکم:به سوی شما،به سویتان

علی+ه=علیه: بر او،بر آن

علی+هم=علیهم: بر آنها

علی+کم=علیکم:بر شما

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!