جواب تمرین قرآن هفتم|درس سوم|صفحه 34

صفحه 34

انس با قرآن در خانه

ب) ترجمه این آیات قرآن کریم را کامل کنید.

1-ولله غیب السموت و الارض

و برای خداست نهان آسمان ها و زمین

2-و الیه یرجع الامور کله

و به سوی او بازگردانده می شود همه کارها

3-فاعبدوه و توکل علیه

پس عبادت کن او را و بر او توکل کن

4-و ما ربک بغافل عما تعملون

و نیست پروردگارت غافل از آنچه انجام می دهید

5-انا انزلناه قرءانا عربیا لعلکم تعقلون

قطعا ما نازل کردیم بر او قرآن را عربی تا شاید اندیشه کنید.

ج)از صفحه237 قرآن کریم دو ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.

کذلک نجزی المحسنین: این گونه به نیکوکاران پاداش می دهیم.

و لکن اکثر الناس لایعلمون: و اما بیشتر مردم نمی دانند.

د)از صفحه234 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی که در دوره ابتدایی نیز آن را آموخته اید انتخاب کنید،درباره آن بیندیشید و نظر خود را برای دوستانتان بیان کنید.
متن: انه بما تعملون بصیر

ترجمه: همانا او به آنچه انجام می دهید،بیناست

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!