آخرین خبرها

جواب تمرین قرآن هفتم|درس سوم|صفحه33

جلسه اول از درس سوم

صفحه33

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

توکل کن،انجام می دهید،نازل کردیم،کار،نهان،عبادت کن

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

غیب

امر

اعبد

توکل

ک

عن

تعملون

نا

انزلنا

لعل

غیب،نهان

کار،فرمان

عبادت کن

توکل کن

تو،ـَت

از

عمل می کنید،انجام می دهید

ما،مان

فرو فرستادیم،نازل کردیم

تا،امید است

فعالیت دوم

این ترکیب ها را معنا کنید.

1-لله(لـِ+الله): برای خدا است

2-غیب السموت و الارض: نهان(غیب)آسمان ها و زمین

3-فاعبدوه(فـَ+اعبد+ه): پس عبادت کن او را

4-توکل علیه: بر او توکل کن

5-عما تعملون: از آنچه انجام می دهید

6-انا انزلناه: قطعا ما فرو فرستادیم آن را

7-قرءانا عربیا: قرآنی  عربی

8-لعلکم تعقلون: تا اندیشه کنید.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!