جواب تمرین قرآن هفتم|درس ششم|آموزش مفاهیم صفحه59

جلسه اول از درس ششم

آموزش مفاهیم صفحه59

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

فکر می کنند،زیتون،درختان خرما،ستارگان،میوه ها،کشت،تعقل و اندیشه می کنند

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

زرع

زیتون

نخیل

اعناب

ثمرات

یتفکرون

نجوم

یعقلون

زراعت،کشت

زیتون

جمع نخل،درختان خرما

جمع عنب،درختان انگور

جمع ثمرة،میوه ها

فکر می کنند

جمع نجم،ستارگان

تعقل و اندیشه می کنند

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-و النخیل و الاعناب: و درختان خرما و درختان انگور

2-و من کل الثمرات: و از همه میوه ها

3-ان فی ذلک لایة: همانا در آن نشانه ای است

4-لقوم یتفکرون: برای گروهی که فکر می کنند

5:لقوم یعقلون: برای گروهی که تعقل و اندیشه می کنند

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!