جواب تمرین قرآن هفتم|درس ششم|آموزش مفاهیم صفحه62

جلسه دوم از درس ششم

آموزش مفاهیم صفحه62

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید.

زنبور عسل،کوه ها،درخت،وحی کرد،درمان،خانه ها

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

اوحی

نحل

جبال

بیوت

شجر،شجرة

مختلف

الوان

شفاء

وحی کرد

زنبور عسل

جمع جبل،کوه ها

چمع بیت،خانه ها

درخت

گوناگون

جمع لون،رنگ ها

درمان

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-اوحی ربّک: وحی کرد پروردگارت

2-الی النحل: به زنبور عسل

3-من الجبال: از کوه ها

4-من الشجر: از درخت

5-مختلفٌ الوانه: گوناگون است رنگ هایش

6-فیه شفاء للناس:در آن درمانی برای مردم است

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!