جواب تمرین قرآن هفتم|درس نهم|آموزش مفاهیم صفحه86

جلسه دوم از درس نهم

آموزش مفاهیم صفحه86

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید.

قرارداد،آب،میان

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

بین

هما

جعل

مهد

سبل

ماء

میان

آن دو

قرار داد

محل آرامش و آسایش

راه ها،جمع سبیل

آب،باران

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-بینهما: میان آن دو

2-الذی جعل: کسی که قرار داد

3-فیها سبلا: در آن راه هایی را

فعالیت سوم

این ترکیب ها را مانند نمونه، کامل و معنا کنید.

لـِ(برای)

لـِ+ـه=له:برای او،برایش

لـِ+هم=لهم: برای آنها،برایشان

لـِ+ها=لها: برای آن،برایش

لـِ+کم=لکم:برای شما،برایتان

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!