جواب تمرین قرآن هفتم|درس هشتم|آموزش مفاهیم صفحه78

جلسه دوم از درس هشتم

آموزش مفاهیم صفحه78

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید.

گفتیم،کوچک،سجده کردند،عمل کردند،ظلم نمی کند

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

یقولون

صغیر،صغیرة

وجدوا

عملوا

لایظلم

احد

قلنا

سجدوا

می گویند

کوچک

یافتند

عمل کردند،انجام دادند

ظلم نمی کند،ستم می کند

کسی،یکتا،یگانه

گفتیم

سجده کردند

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-و وجدوا ما عملوا: و یافتند آنچه را انجام دادند

2-لایظلم ربّک: ظلم نمی کند پروردگارت

3-و اذ قلنا للملئکة: و هنگامی که گفتیم به فرشتگان

4-فسجدوا الی الابلیس: پس سجده کردند جز ابلیس

5-هذا الکتب: این نوشته

6-خلقک: آفرید تو را

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!