جواب تمرین قرآن هفتم|درس هفتم|آموزش مفاهیم صفحه67

جلسه اول از درس هفتم

آموزش مفاهیم صفحه67

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

عمل می کنند،بشارت و مژده می دهد،ایمان می آورند،کسانی که،کارهای خوب،هدایت می کند،بزرگ،آخرت

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

یهدی

الذین

یعملون

صالحات

اَنَّ

کبیر،کبیرة

یؤمنون

ءاخرة

هدایت می کند

کسانی که

انجام می دهند،عمل می کنند

کارهای خوب

که،اینکه،قطعا

بزرگ

ایمان می آورند

آخرت،قیامت

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-ان هذا القرءان: قطعا این قرآن

2-الذین یعملون الصالحات: کسانی که کارهای خوب انجام می دهند

3-اجرا کبیرا: پاداشی بزرگ

4-لایؤمنون بالاخرة: ایمان نمی آورند به قیامت

5-عذابا الیما: عذابی دردناک

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!